Služby

Účtovanie faktúr, pokladne, banka

 • Evidencia záväzkov, pohľadávok
 • Evidencia majetku a odpisové plány
 • Kontrola vystavených dokladov
 • Mesačné reporty o stave firme z finančného hľadisla

Odoslanie daňových priznaní

 • Príprava  daňového priznania DPH a  odoslanie elektronicky
 • Zabezpečujeme elektronickú komunikácie s úradmi
 • Príprava daňového priznania dane z príjmov a účtovnej závierky.

Mzdy a personalistika

 • Vypracovanie pracovnej zmluvy
 • Prihláška, odhláška zamestnancov zákonom stanovenom termíne
 • Mesačné spracovanie miezd a ich zaúčtovanie
 • Odoslanie výplatných pások mailom
 • Mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne ako aj do zdravotných poisťovní príprava a odoslanie
 • Odoslanie mesačného prehľadu do Daňového úradu
 • Evidencia zamestnancov
 • GDPR

Podvojné účtovníctvo.

Poskytujeme:

 • Analytická evidencia dokladov
 • Vedenie evidencií predpísaných zákonmi
 • Evidencia majetku
 • Evidencia hlavnej knihy
 • Vypracovanie daňového priznania DPH, Kontrolného výkazu, Súhrnného výkazy
  so všetkými prílohami
 • Mesačné reporty a stave spoločnosti
 • Mesačne informujeme klientov o povinnostiach voči štátnym inštitúciam
 • Vypracovanie koncoročných výkazov
 • Podávanie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb
 • Informovanie klientov o pripravovaných zmenách v zákonoch

Jednoduché účtovníctvo, evidencia

Pre samostatne zárobkovo činných osôb spracujeme jednoduché účtovníctvo, alebo daňovú evidenciu.

Je veľmi dôležite poradenstvo v tejto oblasti, aby sme mohli klientom ponúknuť najoptimálnejšiu verziu, čo sa týka dane z príjmov.

Mzdy a personalistika

V rámci mesačného spracovanie miezd ponúkame nasledovné služby:

 • Evidencia zamestnancov, dohodárov
 • Prihlasovanie , odhlasovanie z poisťovní
 • Evidencia dochádzky
 • Mesačné vypracovanie miezd, mesačných výkazov
 • Evidencia spotreby stravných lístkov, cafeteria
 • Vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody
 • Po skončení pracovného pomeru vypracujeme všetky potrebné výstupné papiere
 • Koncom roka vypracujeme ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Styk s úradmi v mene spoločnosti: SP, ZP, DÚ, štatistický úrad